Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 

1. Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Reklamačný poriadok musí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi.

 

2. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby alebo na určenom mieste; to neplatím ak je na vykonanie opravy určená iná osoba.

 

3. V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovaním reklamácií.

 

4. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia.

 

5. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.

 

6. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

7. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátumu a spôsobe vybavenia reklamácie.

 

8. Povinnosti uvedené v odseku 4 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá je určená na vykonávanie opravy. Reklamácie si zákazník uplatňuje poslaním alebo osobným doručením výrobku do skladu firmy predávajúceho. Náklady na poštovné, dopravu reklamovaného výrobku do skladu firmy predávajúceho znáša zákazník. Náklady na spätné poslanie alebo doručenie reklamovaného výrobku znáša predávajúci.


POSTUP PRI POSIELANÍ REKLAMÁCIÍ

Prípadné reklamácie je potrebné doručiť osobne, kuriérom alebo poštou bez dobierky na adresu: Beautiful Future s.r.o, Peggy Dog, Krosnianska 87, 040 22 Košice, Slovensko. Tovar musí vyhovovať následným podmienkam: § Tovar musí byť kompletný. § Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o nákupe. § Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu. § Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.


Alternatívny spôsob riešenia sporov

V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov platného od 1.2.2016 spotrebiteľ má právo obrátiť sa na systém alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS). Bližšie informácie o ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ako aj zoznam subjektov riešenia ARS http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám však mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch. Kupujúci odoslaním objednávky a potvrdením možnosti posielania reklamných emailov v procese registrácie vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Použitie Vašich osobných údajov je v súlade so zákonom. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s ochranou osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje svojou registráciou v Eshope predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

ĎALŠIE USTANOVENIA

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Svojou registráciou v našom Eshope zákazník súhlasí s obchodnými podmienkami uvedenými vyššie. Súhlas so zasielaním reklamných emailov vyjadruje zákazník svojou registráciou a potvrdením súhlasu v procese registrácie v našom Eshope. Ďalšie vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Peggy  Dog

Beautiful Future s.r.o

Krosnianska 87

040 22, Košice

Slovensko

IČO: 50 130 170

DIČ: 2120186057

Nie sme platcom DPH

 

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: S.r.o, vložka číslo 38400/V
 

 

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 04001 Košice

Copyright 2017 - 2021 © www.peggydog.sk